Kết quả chào bán Cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/2/2018

 

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

 

Tổng Công ty Phát điện 3 thông báo về Kết quả chào bán Cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/2/2018, cụ thể như sau:

 • Kết quả bán đấu giá ngày 09/02/2018
 1. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:267.051.900 cổ phần
 2. Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
 3. Giá khởi điểm:24.600 đồng/cổ phần
 4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:336 nhà đầu tư

  Trong đó:

  + Tổ chức:   2 nhà đầu tư

  + Cá nhân:  334 nhà đầu tư

 5. Tổng khối lượng đăng ký mua:7.507.400 cổ phần
 6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:331 phiếu
 7. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:7.451.400 cổ phần
 8. Khối lượng đặt cao nhất:2.500.000 cổ phần
 9. Khối lượng đặt thấp nhất:100 cổ phần
 10. Giá đặt mua cao nhất:34.000 đồng/cổ phần
 11. Giá đặt mua thấp nhất:24.600 đồng/cổ phần
 12. Giá đấu thành công cao nhất:34.000 đồng/cổ phần
 13. Giá đấu thành công thấp nhất:24.600 đồng/cổ phần
 14. Giá đấu thành công bình quân:24.802 đồng/cổ phần
 15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:331 nhà đầu tư

  Trong đó:

  + Tổ chức:   2 nhà đầu tư

  + Cá nhân:  329 nhà đầu tư

 16. Tổng số lượng cổ phần bán được:7.451.400 cổ phần

  Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 3.396.700 cổ phần

 17. Tổng trị giá cổ phần bán được:184.810.100.000 đồng
 18.  

  • Kết quả nộp tiền sau khi hết hạn thanh toán mua cổ phần

1.  Số lượng cổ phần thực tế bán được:                        7.149.644 cổ phần

2.  Số lượng cổ phần từ chối mua:                               301.756 cổ phần

3.  Giá đấu bình quân:                                                24.810 đồng/cổ phần

3.  Tổng giá trị cổ phần thực tế bán được:                    177.383.356.800 đồng

4.  Tổng số tiền NĐT mất cọc (vi phạm quy chế):        880.079.760 đồng

5.  Tổng số tiền chuyển về Tổng Công ty Phát điện 3: 178.263.436.560 đồng

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn