Công bố thông tin EVNGENCO 3

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3, Tổng Công ty Phát điện 3 khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế đấu giá trước khi đăng ký tham dự.

Nội dung chi tiết tải tại đây